Giới thiệu tóm tắt về VCA

Hội công nghiệp bê tông Việt Nam là tổ chức hoạt động khoa học và hoạt động nghề nghiệp. Hội là thành viên của Tổng Hôi xây dựng Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 57/2004/QĐ-BNV ngày 30/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Tên chính thức của Hội là: HỘI  BÊ TÔNG VIỆT NAM

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Concrete Assiciation (VCA).

Phù hiệu Hội:

 

Hội viên của Hội gồm có các tổ chức và cá nhân hoạt đông trong lĩnh vực bê tông (bao gồm vật liệu, thiết kế, sản xuất bê tông, chế tạo cấu kiện và thiết bị, thi công, kiểm tra chất lượng, thử nghiệm, nghiên cứu và đào tạo), hoạt động tự nguyện, theo nguyên tắc dân chủ tập trung, thiểu số phục tùng đa số, vì quyền lợi của Hội và mỗi thành viên.

 

Mục đích hoạt động của Hội là tập hợp các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bê tông và bê tông cốt thép trong cả nước, cùng nhau phấn đấu phát triển ngành bê tông Việt Nam đạt trình độ khoa học công nghệ ngang tầm khu vực và thế giới, đảm bảo phát triển nghề nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, vì sự phát triển chung của ngành Xây dựng Việt Nam.

 

Hội công nghiệp bê tông Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước.

 

Lịch sử của Hội

Tiền thân của Hội công nghiệp bê tông Việt Nam (CNBTVN) là Hội công nghiệp bê tông, được thành lập năm 1996, trực thuộc Hội xây dựng Việt Nam. Năm 2004, Hội Xây dựng VN đổi tên thành Tổng Hội Xây dựng VN, và Hội CNBT cũng đổi tên là Hội CNBTVN, và là đơn vị thành viên của Tổng hội XDVN. Đại hội lần thứ I của Hội CNBTVN đã được tổ chức vào tháng 11 năm 2004 để thông qua Điều lệ mới và bầu BCH Hội.

 

Số lưọng Hội viên

- Hội CNBTVN hiện có 80 đơn vị là hội viên tập thể và 40 hội viên cá nhân.

- Hội viên tập thể là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu bê tông (xi măng, cát đá sỏi, phụ gia, thép cốt), bê tông trộn sẵn, sản phẩm bê tông đúc sẵn, cơ khí bê tông.

- Hội viên cá nhân là các chuyên gia bê tông ở các Viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước.

 

Ban chấp hành Hội

Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2004 - 2007 gồm có Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch, Tổng thư ký và 20 Uỷ viên khác.

Ban Thường vụ Hội gồm có : Chủ tịch, các PCT, Tổng thư ký và Trưởng Ban Kiểm tra.

 

Tổ chức của Hội

Các tổ chức trực thuộc Hội gồm có :

  • Văn phòng chính đặt tại Hà Nội;
  • Văn phòng đại diện phía Nam đặt tại TP HCM ;
  • Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh;
  • Ban khoa học công nghệ và đào tạo;
  • Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế.