Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hội Bê tông Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực bê tông (bao gồm khảo sát vật liệu, tư vấn thiết kế, sản xuất sản phẩm và cấu kiện, chế tạo thiết bị, thi công, kiểm định chất lượng, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thông tin đào tạo).

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn

1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, giám định kỹ thuật đối với các chính sách, chương trình phát triển và những vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực vật liệu và kết cấu bê tông theo đề nghị của cơ quan nhà nước. Tư vấn kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, thi công, mua bán và chuyển giao công nghệ bê tông theo quy định của pháp luật; truyền bá thông tin khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực bê tông và công nghệ bê tông thông qua các hội thảo trong nước và quốc tế, tọa đàm chuyên đề, các ấn phẩm thông tin khoa học công nghệ; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ nâng cao trình độ khoa học công nghệ và trình độ chuyên môn về bê tông và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia tư vấn, phản biện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội, lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

7. Được thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động.

9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

 

Tổng số truy cập: 1464366

Số người đang online: 4

Lượt xem theo ngày: 42